Gå til sideinnhold
Hjem / Om oss / Om banken / Vedtekter
Hovedkontor Åkrehamn utvendig i kveldslys

Vedtekter

VEDTEKTER FOR SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

1 – 1 Foretaksnavn og forretningskontor

Skudenes & Aakra Sparebank ble opprettet den 25. april 1876 under navn Skudesnæs Sparebank. Ved kgl. res. av 1. april 1910 ble bankens navn forandret til Skudenes & Aakra Sparebank.

Sparebanken skal ha sitt sete i Åkrehamn i Karmøy kommune. Sparebanken har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker.

Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med gjeldende lovgivning.

1 – 2 Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

KAP. 2 GRUNNFONDET

2 – 1 Grunnfondet

Sparebankens opprinnelige grunnfond var midler fremkommet ved salg av 350 tønner havre av Skudesnæs Bygdemagasin/ Prestegjelds kornbeholdning samt den magasinet tilhørende kontante beholdning som i alt utgjorde 1020 spesiedaler og 24 skilling.

Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt. Utover eventuelt årlig utbytte på egenkapitalbevis, har stifterne eller andre ikke rett til utbytte fra virksomheten.

2-2 Egenkapitalbevis

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen. Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr. 140.000.000 fordelt på 1.400.000 egenkapitalbevis á kr 100 fullt innbetalt.

KAP. 3 GENERALFORSAMLING

3 – 1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet og skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

Generalforsamlingen skal ha 28 medlemmer med 16 varamedlemmer.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

3 – 2 Generalforsamlingens sammensetning

14 medlemmer og 8 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder. Minimum halvparten av disse og minimum ¼ av totalt antall medlemmer i generalforsamlingen, skal ha, og i de siste seks måneder ha hatt, et innskudd i banken på minst kr. 2.500,- kroner.

7 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte

7 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseierne

3 – 3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Medlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer velges for 1 år, egenkapitalbeviseiernes varamedlemmer for 2 år. Minst tre fjerdedeler av generalforsamlingens medlemmer skal være personer som ikke er ansatt i banken.

3 – 4 Kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget og valgbare ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene. Som kunde/kundeforhold menes navn i bankens kunderegister med tilhørende innskudds-konto eller lån.

Bankens kunder velger hvert annet år 3 medlemmer og hvert annet år 4 medlemmer, samt hvert år 8 varamedlemmer til bankens generalforsamling. Gjennomføring og kunngjøring av selve valget bestemmes i egen valginstruks.

3 – 5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling, som representant for de ansatte.

3 – 6 Egenkapitalbeviseiernes representasjon i generalforsamlingen

Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeviseiernes medlemmer til sparebankens generalforsamling.

Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling.

3 – 7 Innkalling til generalforsamling

Ordinært møte i generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingens møte.

Innkalte medlemmer skal, hvis mulig, melde eventuelt forfall til møte innen tre dager før møtedag. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers meldte forfall.

3 – 8 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har én stemme. For at generalforsamlingen skal være vedtaksfør må minst 50 % av medlemmene møte.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

3 – 9 Generalforsamlingens oppgaver

På det ordinære møtet i bankens generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

  • Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 2 år
  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
  • Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under en generalforsamling

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen etter alminnelig flertall. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller administrasjonen i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

KAP. 4 STYRET, RISIKO OG REVISJONSUTVALG

4 – 1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 5-7 medlemmer med 2 varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen.

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg. Ett styremedlem velges i tillegg av og blant de ansatte. For dette medlem velges et personlig varamedlem som har møte– og talerett.

Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år. Av de valgte medlemmer utgår halvparten hvert år. Utgående medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Det samlede styret fungerer som sparebankens risiko og revisjonsutvalg.

4 – 2 Styret. Innkalling.

Lederen kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det.

Styret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. Vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjør styrelederens eller møtelederens stemme utslaget.

Styrets protokoll skal underskrives av de tilstedeværende, som står til felles ansvar med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

4 – 3 Styrets ansvar og plikter

Styret leder sparebankens virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over, forvaltes på en forsvarlig måte. Styret skal sørge for tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret fastsetter instruks for daglig leder med særlig vekt på oppgaver og ansvar.

Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten.

Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet.

Bankens daglige leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter med sin underskrift. Styret kan gi prokura og spesialfullmakter.

4 – 4 Risiko- og revisjonsutvalg

Utvalgets oppgaver er:

  • forberede styrets oppfølgning av regnskapsrapporteringsprosessen
  • overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt bankens internrevisjon om slik funksjon er etablert
  • ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet
  • vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jf. revisorloven kapittel 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet utgjør en trussel mot uavhengigheten

4 – 5 Daglig leder

Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret.

Daglig leder har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge instrukser og pålegg styret har gitt.

Den daglige ledelsen omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

KAP. 5 VALGKOMITEER

5 – 1 Valgkomite for generalforsamlingens valg

Generalforsamlingen velger en valgkomite blant generalforsamlingens medlemmer. Komiteen skal bestå av 4 medlemmer og 3 varamedlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen. Ansattes representant velges av og blant de ansatte. Valget gjelder for to år om gangen. Hvert år utgår den/de som har gjort tjeneste lengst, Et komitemedlem som trer ut kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonsperioden varer sammenhengende utover 6 år. I slike tilfelle vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i generalforsamlingen, leder, nestleder og øvrige medlemmer/varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter, og medlemmer/-varamedlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen skal tilstrebe at de ulike komiteer og generalforsamlingen samlet har en andel på min. 40% av hvert kjønn.

Valgkomiteen skal i tillegg søke å ivareta bankens samfunnsfunksjon ved å påse at det offentlige og andre viktige samfunnsfunksjoner er representert blant bankens tillitsvalgte. Valgkomiteen skal avgi innstilling på honorar til bankens tillitsvalgte.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

5 – 2 Valgkomite for kundenes valg

De kundevalgte medlemmer av generalforsamlingen velger en valgkomite. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Bestemmelsene i § 5 – 1 første ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede kundenes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for kundenes valg.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

5 – 3 Valgkomite for valg av eiere av egenkapitalbevis

De egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer av generalforsamlingen velger en valgkomité. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem.

Bestemmelsen i § 5-1 første ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

KAP. 6 ÅRSOPPGJØRET

6 – 1 Årsoppgjøret. Beretninger. Tidsfrister

Styret skal sørge for at årsoppgjøret (årsregnskapet og årsberetning) legges fram for revisor. Når revisor har lagt fram sin beretning, skal styret sende årsoppgjøret og revisjonsberetningen til generalforsamlingens medlemmer innen 8 dager før den generalforsamlingen som behandler årsregnskapet.

KAP. 7 REVISJON

7 – 1 Revisorvalg. Godtgjørelse. Ansvar

Generalforsamlingen velger revisor og fastsetter godtgjørelsen. Dersom banken plikter å ha revisjonsutvalg, skal revisjonsutvalgets uttalelse om forslag til revisor forelegges generalforsamlingen før valget.

Slutter revisor, kan generalforsamlingens leder engasjere en ny revisor, som tjenestegjør til neste møte i generalforsamlingen, hvor endelig valg foretas.

Revisor skal granske sparebankens årsoppgjør og regnskaper og behandlingen av dens anliggender for øvrig i samsvar med lov, forskrifter gitt i medhold av lov, vedtekter og eventuelle pålegg gitt av generalforsamlingen.

KAP. 8 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

8 – 1 Anvendelse av overskudd

Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

8 – 2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

KAP. 9 TJENESTETID. ALDERSGRENSE

9 – 1 Tjenestetid for tillitsvalgte

Et valgt medlem av, eller leder for, generalforsamlingen eller styret, kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv mer enn 20 år sammenlagt. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen ovenfor ikke kan sitte valgperioden ut.

9 – 2 Høyeste aldersgrense for ansatt

Høyeste aldersgrense for daglig leder og andre fast ansatte er 70 år.

KAP. 10 VEDTEKTSENDRINGER

10 – 1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

KAP. 11 AVVIKLING

11 – 1 Beslutning om avvikling av Sparebanken

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

  • 11 – 2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling.
  • Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.

Godkjent i bankens Generalforsamling 8. mars 2018.

Gi oss tilbakemelding