Gå til sideinnhold
Hjem / Bedrift / Pensjon
traktor torvastad grønn mark med høyballer

Pensjon

En god pensjonsavtale er viktig. Alle bedrifter er forpliktet å ha en avtale for sine ansatte. Derfor bør du velge en avtale dine ansatte vinner på.

Hva er innskuddspensjon?

Innskuddspensjon er den klart vanligste løsningen bedrifter bruker for å spare til de ansatte sin pensjon.

Bedriften betaler inn en bestemt sum hvert år til de ansattes pensjonskonto. Dette utgjør pensjonssparingen.

Slik fungerer det hos oss

Innskuddspensjonen hos Frende er levert av Nordea Liv og lar deg velge sparing innenfor følgende sparesatser:

  • Inntil 7 prosent av lønn opptil 12 G
  • I tillegg kan du spare inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G

1. januar 2022 ble det innført en lovendring. Nå må alle bedrifter som er lovpålagt å ha en innskuddspensjon til sine ansatte spare til pensjon for ansatte også for den lønnen som ligger mellom 0 og 1 G. Tidligere startet pensjonssparingen fra 1 G. I tillegg skal alle ansatte med i pensjonsavtalen, også de som er under 20 år og som har en lavere stillingsandel enn 20 prosent. Minimum sparesats er lovbestemt til 2 %. Bedriften kan velge å spare utover lovens minimum.

Hvilken investeringsprofil passer for dine ansatte?

Dine ansatte kan selv velge den investeringsprofilen de ønsker at pensjonsinnskuddene skal plasseres i. Hvilke investeringsprofiler de kan velge mellom bestemmes av bedriften. Valget kan begrenses til våre spesialtilpassede investeringsprofiler for pensjonssparing eller dere kan la de ansatte velge fritt blant de ca. 100 fondene vi tilbyr.

Våre spesialtilpassede investeringsprofiler til pensjonssparing er Aktiva Bedrift, Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret og Nordea Liv Bærekraft Valutasikret. Disse investeringsprofilene er satt sammen av aksjefond og rentefond fra forskjellige fondsforvaltere. Nordea Liv anbefaler 80 % aksjeandel på bedriftens oppstartsfond. For ansatte som er eldre enn 55 år, har vi en automatisk nedtrapping av aksjeandel frem mot pensjonsalder.

Dine ansatte bør settes seg inn i hvordan pensjonsinnskuddene plasseres. Alder, antall år igjen til forventet uttak av pensjon og risikovilligheten har betydning for valg av investeringsprofil. Noen foretrekker stor grad av trygghet, mens andre er mer risikovillige i håp om større avkastning. Historisk sett har investeringsvalg med høyere aksjeandel over tid gitt større avkastning og dermed høyere pensjon, selv om det ikke er noe garanti for at dette også er tilfellet i fremtiden.

Stadig viktigere som ansattgode

Å spare til pensjon for dine ansatte er kanskje det viktigste du gjør for dem. Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattgode for å beholde dine beste folk, og for å være attraktiv når du skal ansatte nye.

Innskuddsfrihet ved uførhet

Innskuddspensjonsavtalen inneholder også innskuddsfritak. Dette er en forsikring som innebærer at Nordea Liv betaler avtalte innskudd dersom en ansatt blir ufør. Nordea Liv vil da betale innskuddene så lenge uførheten varer. Kravet er at den ansattes inntektsevne, som følge av uførheten, har vært nedsatt med minst 20 % i sammenhengende 12 måneder. Størrelsen på fritaket beregnes ut fra graden av uførhet, og opphører senest ved 67 år. Dekningen gjelder så lenge medlemmet er ufør, og kan maksimalt vare til den ansatte er 67 år.

Gi uførepensjon som ekstra sikkerhet

Hvis du vil gi de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet kan du knytte tilleggsdekningen uførepensjon til avtalen.

Avtalen gir den ansatte penger ved uførhet. Uførepensjon kan gi inntil:

  • 3 prosent av lønn inntil 12 G
  • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
  • Tillegg på 25 prosent av G, begrenset til 6 prosent av lønn

Uførepensjon utbetales fra inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Utbetalingen varer til fylte 67 år. Det er mulig å inkludere barnetillegg.

Andre tilleggsdekninger

Innskuddspensjonsavtalen kan også inkludere ektefelle-, samboer- og barnepensjon. Ektefelle- og/eller samboerpensjon fungerer slik at ektefelle eller samboer får utbetaling hvis den ansatte dør. Barnepensjon gir barn under 21 år utbetaling hvis den ansatte dør.

Gi oss tilbakemelding