Gå til sideinnhold
Hjem / Om oss / Samfunn og bærekraft / Samfunnsansvar
kopervik parken med lysthus sett ovenfra

Samfunnsansvar

Skudenes & Aakra Sparebank er en viktig aktør i bankens markedsområde og vil bidra til en bærekraftig utvikling i bankens lokalmiljø. Vi har vært samfunnsbygger siden 1876.

Strategi for samfunnsansvar og bærekraft skal tydeliggjøre og være retningsgivende for bankens fokus, og være en støtte for ansatte i valg og beslutninger.

For bankens lokalmiljø handler bærekraft om ulike tiltak innenfor sosiale forhold, trivsel, bokvalitet, økonomi og selvsagt klima og miljø.

Banken jobber aktivt for å avdekke hvitvasking og ser på dette som et viktig bidrag til velferdsstaten og anstendig arbeid og bærekraftig vekst.

Banken har valgt fire av FNs bærekraftmålsetninger som fokusområder i bankens strategi for samfunnsansvar og bærekraft.

Mål nummer 5: Oppnå likestilling mellom kjønnene

Likestilling mellom kjønn og et ønske om mangfold er for mange blitt en selvfølgelig verdi. For banken betyr likestilling mellom kjønnene at alle skal ha samme mulighet og vurderes ut ifra de samme kriterier, internt i organisasjonen og som kunde, uavhengig av hvilket kjønn en måtte ha. Som en konsekvens av at dette prinsippet er etterlevd, mener banken å ha oppnådd en god fordeling mellom kjønnene i bankens styrende organer, ledelse og organisasjonen ellers. Banken arbeider for:

 • Sikre ansatte like muligheter til stillinger på alle nivå.
 • Lønns og arbeidsvilkår skal fastsettes med bakgrunn i ansvarsområder og oppgaveutførelse.
 • Bevisstgjøre kunder rundt roller og rettigheter i privatøkonomien.
 • Bidra med opplæring i lokalmiljøet rundt muligheter og konsekvenser ved ulike økonomiske valg.

Mål nummer 8: Anstendig arbeid og bærekraftig vekst

Å fremme økonomisk vekst og sysselsetting er gjerne en selvfølge for en sparebank. FNs bærekraftmål utvider begrepet til også innbefatte bærekraft og anstendig arbeid. Skudenes & Aakra Sparebank vil være bevisst på hvordan bankens midler forvaltes og fordeles i lokalmiljøet. Banken arbeider for:

 • Gi god økonomisk rådgivning og opplæring overfor potensielle og etablerte kunder i bankens markedsområde.
 • Stimulere til innovasjon og opprettelse av nye arbeidsplasser i lokalmiljøet.
 • Legge vekt på etikk og anstendige arbeidsforhold ved valg av leverandører og innkjøp til banken.
 • Gjøre bankens tjenester tilgjengelig for alle kundegrupper.
 • Være en attraktiv og utviklende arbeidsplass i vårt lokalmiljø.
 • Fremme et godt arbeidsmiljø og rettferdige arbeidsvilkår i banken.
 • Gi de ansatte muligheter til kompetanseheving og utvikling.

Mål nummer 11: Gjøre samfunnet inkluderende, trygt og bærekraftig

Skudenes & Aakra Sparebank har lang tradisjon i å være en betydelig bidragsyter i bankens lokalmiljø. Dette er gjort gjennom økonomiske bidrag til lokale lag og foreninger, sponsoravtaler og engasjement i lokalmiljøet. Det å ha evnen til å bidra, og faktisk kunne gjøre en forskjell, er en viktig verdi for bankens styre, ledelse og ansatte. Banken arbeider for:

 • Støtte lag og foreninger som har sitt virke i Karmøy Kommune gjennom sponsorsamarbeid og bidrag fra bankens gavefond. Det skal vises et særlig engasjement for:  a) Arbeid rettet mot barn og unge, b) Tiltak som fremmer fysisk aktivitet og friluftsliv, c) Grupper som har særlige utfordringer med å tilpasse seg samfunnet og d) Tiltak som gir positive endringer for klima og miljø.
 • Øke trivsel og bokvalitet ved å bidra med sponsormidler og gaver til lokale arrangement.
 • Hedre personer, lag og foreninger som gjør en positiv jobb for fellesskapet og lokalsamfunnet.

Mål nummer 13: Stoppe klimaendringene

Som en viktig finansiell aktør i vårt lokalmiljø ønsker Skudenes & Aakra Sparebank å ha fokus på klima. Banken arbeider for:

 • Redusere bankens klimaavtrykk gjennom: a) Redusere papirbruk b) Redusere energiforbruk i egen virksomhet, c) Miljøvennlig bilpark, d) Prioritere miljøvennlige produkter og leverandører ved innkjøp, e) Øke andel digitale møter, samt vurdere formål og nytte ved all reisevirksomhet, f) Øke gjenbruk ved utskifting av materiell og inventar.
 • Tilby grønne produkter til kundene gjennom: a) Grønne billån via Brage Finans AS, b) Grønne fond via Norne AS.
 • Støtte prosjekter og tiltak i lokalsamfunnet som er med på å redusere klimaendringene.

Gi oss tilbakemelding